Công tác quản lý đảng viên trong doanh nghiệp của Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên

Thứ sáu - 02/02/2018 09:12 3.570 0
          Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực giải trí có thưởng (xổ số kiến thiết). Mô hình hoạt động là thị trường chung, địa bàn kinh doanh trải dài khắp 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên. Hơn 10 năm hoạt động theo cơ chế thị trường chung, dưới sự lãnh đạo của chi ủy chi bộ, vé số Phú Yên từng bước khẳng định được thương hiệu, uy tín trên thị trường. Doanh thu bán vé tăng trưởng, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng khích lệ cả về doanh thu, lợi nhuận và số thu nộp ngân sách nhà nước.
          Trong công ty, Chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh; lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp trong khuôn khổ nhà nước cho phép (trong lĩnh vực hoạt động xổ số kiến thiết và các hoạt động khác).
         Quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về công tác quản lý, phân công, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, coi đây là khâu quan trọng để nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Chi ủy chi bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên đã thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ và các hoạt động khác như kiểm tra, giám sát, việc quản lý của đảng viên. Trong đó tập trung vào các giải pháp sau:
          Một là, thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động của đảng viên
          Duy trì sinh hoạt, quản lý về chính trị, tư tưởng của đảng viên. Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy tổ chức sinh hoạt chi bộ một tháng một lần, trong sinh hoạt đã có sự đổi mới về nội dung và nâng cao chất lượng; đã nêu cao được tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, hình thức sinh hoạt thiết thực, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của chi bộ, phù hợp với đặc thù, tính chất hoạt động của người đảng viên. Chi bộ cũng đã tăng cường hình thức sinh hoạt theo chuyên đề, chú trọng đến công tác cung cấp, chuyển tải các thông tin, nhất là các yêu cầu, nhiệm vụ cần triển khai của chi bộ và nhiệm vụ cụ thể của từng đảng viên.
          Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của người đảng viên, việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vai trò tiên phong, gương mẫu của cấp uỷ cơ sở, đặc biệt là các đồng chí giữ cương vị chủ chốt được phát huy. Cấp ủy thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên đang sinh hoạt trong chi bộ, gắn các nhiệm vụ của người đảng viên với thực hiện nhiệm chính trị và nhiệm vụ chuyên môn. Hàng tháng, đảng viên phải báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao với chi bộ; cấp ủy đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên hàng tháng. Việc phân công theo dõi và giám sát của chi bộ tập trung vào việc phát hiện và ngăn chặn những thay đổi về nhận thức tư tưởng, lối sống đạo đức của đảng viên và những tồn tại, hạn chế. Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những đảng viên có sai phạm, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời những đảng viên phấn đấu học tập, rèn luyện nghiêm túc, có thành tích công tác tốt. Đây cũng là cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu đảng viên ưu tú với cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vào các chức vụ lãnh đạo (tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể) trong doanh nghiệp. Trong năm 2016, Cấp ủy đã trao đổi, nhận xét cán bộ diện cấp trên quản lý và lãnh đạo để quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt 03 cán bộ.
          Thực hiện Quy định 76-QĐ/TW, cấp ủy đơn vị thực hiện nghiêm túc quan hệ phối hợp với cấp ủy nơi đảng viên cư trú để quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên nên việc đánh giá chất lượng đảng viên và công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, xem xét khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đảng viên chính xác hơn, thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm.
          Hai là, Nâng cao ý thức tự quản lý của đảng viên
          Quan hệ xã hội của mỗi đảng viên ngày càng đa dạng, phức tạp, các biện pháp tổ chức dù có chặt chẽ đến đâu, nhưng từng đảng viên không có ý thức tổ chức kỷ luật cao thì tổ chức cũng không thể bao quát và đi sâu quản lý được hết các quan hệ xã hội của họ, bởi vậy phải nâng cao ý thức tự quản lý của đảng viên là cán bộ, người lao động. Để có ý thức tự quản lý tốt cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng ý thức đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với Đảng và doanh nghiệp. Mỗi đảng viên cần hiểu được việc tự do trong khuôn khổ, sống và làm việc theo qui định của pháp luật và nội qui qui chế của Công ty là kim chỉ nam trong hành động để bảo vệ mình và bảo vệ doanh nghiệp.
          Ba là, Kết hợp chặt chẽ công tác quản lý với công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên
          Đây là nội dung cơ bản trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, bảo đảm cho đảng viên có đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, chi bộ quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý học tập và tự học tập, rèn luyện thường xuyên của đảng viên.
          Để nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục đảng viên, chi ủy, chi bộ thường xuyên quán triệt, giáo dục về mục đích, ý nghĩa, nội dung và trách nhiệm học tập, tự học tập cho đảng viên, nhất là đảng viên đang công tác ở VPĐD tại các tỉnh, thành khu vực miền Trung. Tổ chức thực hiện kế hoạch, bố trí, tạo điều kiện để các đảng viên tham gia học tập, sinh hoạt, nhất là những đợt học chính trị tập trung do chi bộ hay Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức. Cấp ủy luôn quan tâm đôn đốc kiểm tra và giúp đỡ đảng viên thực hiện kế hoạch học tập của chi ủy chi bộ.
          Bốn là Quản lý hồ sơ, lý lịch đảng viên 
          Chi ủy chi bộ đã thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ đảng viên. Đồng chí phó bí thư chi bộ được phân công trực tiếp quản lý hồ sơ, đảng viên của đơn vị, sắp xếp bảo đảm tính khoa học và thực hiện nguyên tắc bảo mật; hướng dẫn khai lý lịch và công tác thẩm tra, xác minh khi tiến hành kết nạp đảng viên mới theo quy định của Điều lệ Đảng. Hàng năm đã hướng dẫn việc khai bổ sung lý lịch, tiếp nhận bản nhận xét của các tổ chức đoàn thể và cấp ủy nơi cư trú, bổ sung vào hồ sơ đảng viên để quản lý phục vụ tốt cho công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ, cấp ủy.
          Từ thực tế những năm qua, để nâng cao chất lượng đảng viên, kinh nghiệm cho thấy: Cấp ủy phải sâu sát cơ sở, nắm vững hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên. Cần kết hợp chặt chẽ giữa cấp ủy nơi công tác với cấp ủy nơi sinh hoạt để nắm chắc thông tin về quan hệ, hoạt động xã hội, làm cơ sở cho quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, lối sống của đảng viên. Trong phân công nhiệm vụ cho đảng viên phải đúng người, đúng việc, đúng khả năng, sở trường để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có hình thức, biện pháp kiểm tra, giám sát và tổ chức quần chúng nhận xét, góp ý xây dựng với đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện công khai, dân chủ, tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng.         
          Do quản lý tốt đảng viên, Chi bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên đã phát huy được năng lực lãnh đạo tâp thể của toàn chi bộ trong mọi hoạt động của đơn vị, toàn bộ đảng viên trong chi bộ đều gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của đơn vị, có đạo đức lối sống giản dị, gương mẫu trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
         Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phân công công tác, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao tính chiến đấu của TCCS Đảng; nhằm xây dựng chi bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đó là một trong những biện pháp cơ bản, quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCS Đảng, góp phần xây dựng Chi bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Phú Yên giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền giai đoạn 2012-2016.
                                                                                                                               

Tác giả bài viết: Bùi Quang Đáng Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến Thiết Phú Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

quangcao v2
Số 07 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang
ĐT : 0258.3819926
FAX: 0258.3819925
Số 223 Lê Thánh Tông,TP.Buôn Ma Thuột
ĐT : 0262.3818152
FAX: 0262.3818153
Số 40B Yên Đỗ, TP.Pleiku
ĐT : 0259.3876910
FAX: 0259.3876911
Số 20 Nguyễn Hữu Thọ, TP.Quy Nhơn
ĐT : 0256.3818639
FAX: 0256.3818656
Số 64 Võ Văn Tần, TP.Đà Nẵng
ĐT : 02511.3647595
FAX: 02511.3647596
Số 84 Chu Văn An, Phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi
ĐT : 02553.727767
FAX: 02553.727769
Số 122 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT : 0268.3826616
FAX: 0268.3826617
Đường dây nóng
Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1. Ông Bùi Quang Đáng – Chủ tịch Công ty
- Số điện thoại di động: 0903500456
2. Ông Ngô Đức Thắng – Giám đốc Công ty
- Số điện thoại di động: 0913426806
3. Ông Phan Phú Minh – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự
- Số điện thoại di động: 0983525250
- Số điện thoại cố định: 0257.3824624
 
Liên kết website
Liên kết website
THỐNG KÊ
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 24

Hôm nay: 1,055

Hôm qua: 1,090

Tháng hiện tại: 23,644

Tháng trước: 31,134

Tổng lượt truy cập: 1,228,313

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây